Hirdetési irányelvek

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

A CityGuide jogosult a feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, ha feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. A CityGuide a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A CityGuide a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Hirdetők a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat itt jelezhetik. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Alkalmazásban megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a CityGuidet a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

Az Alkalmazásra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely

jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;

bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;

jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);

jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;

mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;

megtévesztő információt tartalmaz;

a CityGuide azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;

vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

Az Alkalmazáson az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások hirdetése tiltott:

Közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, vipera, sokkoló stb.), kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt kés eszközöket (pl. konyhakés, búvárkés);

Fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;

Olyan Alkalmazások, Weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;

On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító Felhasználónevek, jelszavak, Felhasználói fiókok adatai;

Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;

Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;

Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok, bizonyítvány- vagy igazolvány-érvényesítő címkék;

Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;

Hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz, kivéve, ha egyértelműen azonosítható módon fizetési funkcióval már nem rendelkezik és gyűjtési céllal kerül eladásra;

Alkohol, alkoholtartalmú italok;

Dohánytermékek;

Bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, vegyi anyagok;

Gyógyszer, külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer;

Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

Hamis, vagy hamisított termék, vagy hamis márka-vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezen jellegre vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is;

Emberi szerv, szövet, állati szerv vagy szövet, anyatej;

Értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni;

Károkozó elemeket tartalmazó szoftver;

Dekóder kártya vagy illegális dekódolásához felhasználható eszköz;

Erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;

Temetkezési helyek;

Társkeresési szolgáltatás;

Jóslás, kártyavetés, vagy ezotériához kapcsolódó szolgáltatások, ehhez hasonló szolgáltatások;

Magánszemély által nyújtandó hitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás;

Meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek;

Pálinkafőző berendezés, cigaretta töltő berendezés;

Telefonkészülékek függetlenítésére vonatkozó szolgáltatás.

Az CityGuide jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Hirdetőt kizárni a Alkalmazásban elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a Hirdető fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Hirdető a CityGuide megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Alkalmazást, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a CityGuide által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

a Hirdető hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;

a Hirdető kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;

a Hirdető jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Alkalmazást vagy a Szolgáltatást;

a Hirdető a Alkalmazásban olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Alkalmazást, hogy az a CityGuide (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;

a Hirdető a Alkalmazást, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;

a Hirdető bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Alkalmazás módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;

a Hirdető olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Alkalmazás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;

vagy a fentiek gyanúja felmerül.

A CityGuide fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Hirdető IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.

5. Felelősség

A Hirdető által a Alkalmazásban közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Hirdetőt terheli felelősség, a CityGuide ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Hirdető köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

A Hirdető a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Alkalmazásra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A CityGuide a Alkalmazás működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Hirdető további jogellenes tevékenységének megakadályozására. A CityGuide kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Hirdető jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Hirdető által a Alkalmazásra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét.

A CityGuide nem felelős a Hirdetőknek a Alkalmazás használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A CityGuide nem felelős továbbá a Hirdetők által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

A CityGuide jogosult megtenni a Hirdető felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A CityGuide a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

A CityGuide nem avatkozik bele a Hirdetők közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Hirdető köteles mentesíteni a CityGuideot mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. A CityGuide nem vállal felelősséget a Hirdetők által a Alkalmazásra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Hirdető teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a CityGuidetól függetlenül, a Hirdetők megállapodásának megfelelően zajlik le. A CityGuide együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Hirdetők közötti ügyletek teljesítésének előmozdítására (pl. átadás, futárszolgáltatás). A Alkalmazásban keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Hirdető saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a CityGuide nem felel e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért.

Amennyiben a Hirdető magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a CityGuidegal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Hirdető köteles minden a CityGuide által megkövetelt intézkedést megtenni és a CityGuidenak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a CityGuidet a Hirdető bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a CityGuide helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

A Hirdető kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A CityGuide kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

A Hirdető vállalja, hogy minden, a CityGuide által megkövetelt intézkedést megtesz a CityGuide jó hírnevének megóvása érdekében.

6. Szerzői és szomszédos jogok

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Alkalmazásban a CityGuide által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes Hirdetői hirdetéseket, a Alkalmazás arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése is) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll.

A Hirdető a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a CityGuide a Hirdető által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a CityGuide ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a CityGuide jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Hirdető az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a CityGuide. A Alkalmazás bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a CityGuide kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a CityGuide előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Alkalmazás egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a CityGuide egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. A CityGuide a Alkalmazás tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

A Hirdető által a Alkalmazásra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Hirdető felelős.

Az Etikai Kódex rendelkezéseinek a megsértését a CityGuide Franchise az általa megfelelőnek tartott módon kezeli. Az Etikai Kódex rendelkezéseire a mindenkori hatályos jogszabályok vonatkoznak. A CityGuide Franchise folyamatosan gondoskodik arról, hogy az Etikai Kódex összhangban legyen az irányadó jogszabályokkal. A CityGuide Franchise fenntartja a jogot a módosítására.

 

 

CityGuide-ről

Okostelefonokra, tabletekre készült helyi információs adatbázisból dolgozó alkalmazás és a mögötte lévő fejlesztő és értékesítő hálózat,

Legfrissebb hírek